Cofnodion Cyfarfodydd / Mintues of Meetings

Mae'r cofnodion yma ar gyfer dibenion darllen yn unig. Ni chaniateir i chwi gopïo na argraffu unrhyw un o'r dogfennau yma.

These minutes are for reading purposes only. You are not permitted to copy or print any of these documents.

 

 

DOGFENNAU MYNWENT YNYS WEN

Cofnodion 2012 Minutes
Cofnodion 2011 Minutes

YR AMCAN / THE AIMS

Y NOD / OBJECTIVES

Mae’r Cyngor Cymuned yn anelu i gyflawni gwellhad i’n hamgylchedd, cyfoethogi ansawdd bywyd a chadw’r amrywiaeth o fywyd lleol. Bydd y Cyngor yn ymdrechu i gadw cymeriad gwledig y pentref hwn a chadw eu hunaniaeth leol.

The Community Council aims to achieve an improvement in our environment, to enrich the quality of life and preserve the diversity of local life. The Council will endeavour to protect the rural character of the village and retain their local identity.

 

Mae Cyngor Cymuned Y Fali yn cynnwys 13 o gynghorwyr sy'n cyfarfod bob trydydd dydd Mercher o bob mis am 7:30 y.h yn Ysgol Gymunedol.   Mae'r cyfarfod cyffredinol blynyddol (AGM) a gynhaliwyd unwaith y flwyddyn, fel arfer ym mis Mai, pan mae Cadeirydd ac Is-gadeirydd yn cael eu hethol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Hefyd mae is-bwyllgorau yn cael eu ffurfio ac mae aelodau a benodwyd yn gwasanaethu'r cyngor mewn sefydliadau allanol.

 Valley Community consist of 13 councillors who meet every third Wednesday of the month at 7:30pm in Valley Community School. The annual general meeting (AGM) held once a year, usually in May where a Chairman and Vice-Chairman are elected for that forthcoming year. Also sub-committees are formed and members appointed to serve the council in external institutions.

 

SWYDDOGAETH Y CYNGOR / COUNCIL ROLE

 

RHWYDWAITH CYFARTHREBU / COMMUNICATION INFASTRUCTURE

 

Dim cyfarod ym mis Awst
No meeting in August
Dim cyfarod ym mis Awst
No meeting in August
Cofnodion 2010 Minutes
Dim cyfarod ym mis Awst
No meeting in August
Dim cyfarod ym mis Awst
No meeting in August
Mawrth 2014 / March 2014
Ebrill 2014 / April 2014
Mai 2014 / May 2014
Mehefin 2014 / June 2014
Gorffennaf 2014 / July 2014
Dim cyfarod ym mis Awst
No meeting in August
Medi 2014 / September 2014
Hydref 2014 / October 2014
Tachwedd 2014 / November 2014
Rhagfyr 2014 / December 2014

STANDING ORDERS

FINANCIAL STANDING ORDERS

Cofnodion 2013 Minutes
Cofnodion 2014 Minutes